Contributie

Ieder jeugdlid van Scouting Jan Wandelaar betaalt evenveel contributie. Voor het jaar 2023 is de contributie voor ieder jeugdlid € 138,- per jaar*. Stamleden betalen € 78,- per jaar. De contributie wordt 1x in de 2 maanden geïncasseerd.

De contributie wordt door de penningmeester via een automatische incasso geïncasseerd. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Overige kosten
Scouting Jan Wandelaar brengt éénmalig € 22,50 inschrijfgeld in rekening. Voor dit bedrag ontvangt een nieuw lid een das en alle benodigde installatietekens voor op de ScoutFit. Verder dien je rekening te houden met de kosten van de Scoutfit, groepsdas en bijdragen voor weekend- en zomerkampen. Er wordt per kamp een apart bedrag gerekend dat kampgeld wordt genoemd, in het kampgeld zitten bijvoorbeeld alle kosten voor de kampen; zoals eten, verzekering, huur van accommodatie (of kampeerterrein), activiteiten, etc.

Afmelden als lid
Hoewel wij natuurlijk hopen dat iedereen lang lid van onze groep blijft, is er altijd de mogelijkheid om je lidmaatschap op te zeggen.

Onze contributieperiodes lopen steeds over 2 maanden. Opzeggen kan steeds aan het einde van de contributieperiode. Dat is dus voor het einde van de oneven maanden. Dat wil zeggen dat we bij ontvangst van een opzegging altijd kijken naar de eerst volgende vervaldatum en per die datum het lidmaatschap beëindigen.

Over het algemeen zal dat betekenen dat er na de opzegging nog eenmaal contributie wordt geheven. U ontvangt van de opzegging altijd een bevestiging. In deze bevestiging van de ledenadministratie zal altijd aangegeven worden of er nog contributie geheven wordt.

Gebruik het mailadres ledenadministratie@janwandelaar.nl om uw zoon of dochter of jezelf af te melden als lid van Scouting Jan Wandelaar. We vragen u om ook het betreffende leidingteam te informeren over de opzegging middels een email.

Inkomsten
De inkomsten van Scouting Jan Wandelaar komen voor een groot deel uit de contributie. We proberen de contributie zo laag mogelijk te houden, door ons clubhuis de Bosschuur gedurende de zomermaanden te verhuren en acties te houden. Koningsdag en de Jantje Beton collecte zijn daarvan goede voorbeelden. We krijgen helaas geen subsidie meer van de gemeente Zeewolde.

Uitgaven
De inkomsten gebruikt de groep in eerste instantie natuurlijk voor de jeugdleden. Spelmateriaal zoals pennen, potloden, papier, ballen e.d., maar ook tenten, roeiriemen, zwemvesten en ander kampeermateriaal worden ervan gekocht. Daarnaast gaat een deel zitten in de kosten die gemaakt moeten worden voor het in eigendom hebben van en onderhoud aan het clubhuis. Denk aan: nutsvoorzieningen, vuilafvoer, verzekeringen, en dergelijke. Tot slot betalen we jaarlijks een afdracht aan Scouting Nederland en de regio Noord Veluwe Flevoland.

Voor meer informatie over de contributie kun je contact opnemen met onze penningmeester via penningmeester@janwandelaar.nl

* Voor de waterspeltakken geldt dat ieder lid over een goedgekeurd zwemvest moet beschikken. Scouting Jan Wandelaar beschikt over een aantal zwemvesten die gebruikt kunnen worden door de leden. Bij de scheepsmaatjes zit het gebruik van een zwemvest bij de contributie inbegrepen. Bij de waterscouts en de wilde vaart dient €1,- per maand extra betaald te worden indien het lid geen eigen zwemvest heeft.